Předpovědi na rok 2025

Každoročně Belgičan Edvin Goffin pro zájemce o sledování zákrytů hvězd planetkami zveřejňuje své nominální předpovědi pro následující rok. I letos se tak v konferenci Planoccult již 18. února objevily alerty pro rok 2025. Kompletní soubor je možné si prohlédnout na www stránce http://bedekkingen.vvs.be/predictions/asteroids2025/. Základní informace již máme k dispozici. Je tedy čas, podívat se, co zajímavého na nás v roce 2025 čeká ve střední Evropě.

V rámci prvního kola výběru, takzvaně pouze „na oko“, jsem vytipoval z celkového počtu 394 úkazů zařazených do regionu 3 přes čtyřicet nadějných zákrytů. Prakticky jediným kritériem byla dráha stopy, která na první pohled zasahovala centrální oblast Evropy a současně úkaz nastával se Sluncem pod obzorem. Teprve ve druhém kole jsem vybrané úkazy podrobil důkladnější kontrole.

Ukázalo se, že i ve zredukovaném vzorku byla řada zákrytů, které ani zdaleka nezasahovaly svými stíny naše území. Mnohé z vybraných úkazů protínaly jen sousední státy, další sice procházely naším území, ale zákryty se odehávaly příliš nízko nad obzorem, případně se Sluncem nedostatečně hluboko pod horizontem. Do závěrečného výběru se tak dostalo pouhých osmnáct zákrytů. Ty je možné si prohlédnout na připojených obrázcích.

Vybrané osmnátce je věnována i následující tabulka, v níž jsou shrnuty nejdůležitější údaje vztahující se k jednotlivým úkazům. První sloupec tabulky udává datum (mm dd) a přibližný čas (hh mm) úkazu pro střední Evropu ve světovém čase. Další údaje se týkají zúčastněné planetky. Jedná se o informaci o jejím jménu a teoretickém průměru. Následuje velice důležitá hodnota udávající jasnost zakrývané hvězdy. Poslední čtyři sloupce se vztahují k zákrytu jako takovému. Zjistíte v nich předpokládané trvání zákrytu na centrální linii, pokles jasnosti dvojice v čase zákrytu, výšku úkazu nad obzorem a azimut při pohledu z centrální Evropy (hvězdárna Rokycany) a informaci o tom, jak hluboko je v čase zákrytu Slunce pod horizontem. Právě to jsou údaje, které nám nejlépe pomohou při výběru vhodných zákrytů pro sledování.

Zcela samostatnou skupinu tvoří zákryty „exotických“ planetek (transneptuny, Trojané,…). Jedná se o objekty, které se nepohybují v hlavním pásu asteroidů mezi planetami Mars a Jupiter, ale většinou až někde na okraji naší Sluneční soustavy, případně je jejich pohyb ovlivňován velkými planetami, které doprovázejí. S ohledem na výběrový efekt fungující při odhalování této skupiny těles se vesměs jedná také o relativně velké objekty, u nichž ale máme ve většině případů ještě výrazné rezervy v určení drah a tím i přesnosti stanovení průběhu stínů případných zákrytů.

V předpovědích pro oblast Evropy a přilehlých oblastí je takových zákrytů pro rok 2025 předpověděno početných třicet jedna. Z této nabídky, kdy široké stíny protínají náš kontinent, případně jsou pouze pro Evropany v čase úkazu v noci nad obzorem, je vybráno šest nejnadějnějších s jasností hvězd vyšší než 14. mag. Jejich seznam obsahuje následující tabulka, která přináší obdobné informace, jako tomu bylo u klasických zákrytů hvězd planetkami hlavního pásu. Připojeny jsou i mapky vybraných úkazů.

Poslední kategorií mezi Goffinovými předpověďmi jsou zákryty hvězd planetami. Ten je v oddílu regionu tři uveden pro rok 2025 jediný. Týká se zákrytu hvězdy TYC 1358-00097-1 planetou Jupiter. Vzhledem k rozdílu jasu největší planety Sluneční soustavy (-2 mag) a hvězdy (9,6 mag) bude sledování zákrytu prakticky vyloučeno. Ale jako zajímavost bude možné se podívat na přibližování, respektive vzdalování se stálice ke kotoučku planety a jejího pohybu kolem čtyř jasných jupiterových Galileovských měsíců. K úkazu dojde relativně nízko nad východoseverovýchodním obzorem. Vstup nastává pro střední Evropu kolem 2:54 SELČ 10° nad ideálním horizontem a výstup okolo 4:02 SELČ ve výšce již 21°. I v čase výstupu bude Slunce ještě dostatečně nízko pod obzorem (-21°), takže budeme mít k dispozici tmavou oblohu.   

Pokud si všechna výše uvedená data budete prohlížet detailně, jistě si z této nabídky vyberete právě ty zákryty, které budou splňovat kritéria odpovídající vámi užívané technice. Je samozřejmě možné, že se parametry úkazů mohou ještě nepatrně změnit, ale odchylky by neměly být významné. Naopak v předpovědích vydávaných průběžně, krátce před úkazy, se může objevit ještě celá řada dalších zajímavých zákrytů. Takže doporučuji sledovat předpovědi pravidelně.

V každém případě si proto lze přát, aby zajímavých úkazů k uvedenému výběru ještě v průběhu roku 2025 přibylo a především pak, aby nám v našem snažení pomáhalo co nejvíce i vrtkavé středoevropské počasí.