Popis předpovědi zákrytu

Pro předpovědi zákrytů hvězd planetkami se používají mapy (příklad na obrázku výše), které jsou generované pomocí programu WinOccult. Obrázek se skládá ze tří částí: hlavičky, hvězdné mapy a mapy cesty. Oblast hlavičky poskytuje detailní informace o úkazu. Hvězdná mapa zobrazuje část oblohy o rozměrech dvakrát dva úhlové stupně vystředěné okolo hvězdy, který má být zakrytá planetkou. Mapa cesty ukazuje cestu „stínu“ planetky po zemském povrchu. Příčné čáry s čísly podél dráhy stínu zákrytu představují přibližný čas (UT). Z obrázku lze rovněž vyčíst, které části zemského povrchu jsou během úkazu osvětlené slunečními zářením, jedná se o část zeměkoule, na které je šrafování. Oblast soumraku je znázorněna čerchovanou čarou. Na příkladu proběhne zákryt na noční obloze pro pozorovatele z Nového Zélandu a Austrálie.

Popis hlavičky

Popis dráhy stínu

První řádek hlavičky nám poskytuje informace o označení planetky, jména hvězdy a časovém údaji, kdy k úkazu dojde. Tento časový údaj nás neinformuje o předpokládané délce zákrytu, ale o přibližném času, kdy k zákrytu v jednotlivých oblastech podél dráhy stínu planetky dojde. Levý sloupec nás informuje o vizuální hvězdné velikosti (Mv) a poloze hvězdy (RA, Dec) v době úkazu. V prostředním sloupci najdeme údaje o maximální délce trvání zákrytu (Max Duration), poklesu hvězdné velikosti (Mag Drop) v době, kdy bude planetka přecházet před hvězdou a vzájemnou polohu Měsíce (Moon Dist a illum) a Slunce (Sun Dist) k zakrývané hvězdě. Pravý sloupec obsahuje hvězdou velikost (Mag) planetky, její rozměry v km a úhlových vteřinách (Dia), paralaxu planetky (Parallax) a denní pohyb planetky po obloze (Hourly dRa, dDec). Na spodní řádce hlavičky najdeme zeměpisnou délku (Long) a šířku (Lat) centrální oblasti obrázku a elipsu neurčitosti (Uncertainties), určenou hlavní (Major), vedlejší (Minor) osou a pozičním úhlem (PA) hlavní osy, pro předpověď dráhy stínu.

Čerchovaná čára podél dráhy indikuje posun okraje dráhy o 1 sigma, který představuje 68 % pravděpodobnost, že se bude skutečná dráha stínu planetky vyskytovat v těchto mezích. Obrázek rovněž obsahuje elipsa neurčitosti, která nám umožňuje si udělat představu o přesnosti předpovědi dráhy. Podél dráhy je rovněž pomocí kolmých linek zobrazen čas v UT, jednotlivé časové značky odpovídají času uprostřed trvání úkazu. Pokud je délka úkazu 20 sekund, k úkazu dojde 10 sekund před označeným časem a skončí 10 sekund po tomto časovém údaji. Na mapě jsou pomocí malých kroužků zobrazeny města.Program WinOccult zobrazí předpovídanou cestu zákrytu pomocí plných paralelních čar, která představuje okraj stínu planetky na zemském povrchu. Při kreslení dráhy se předpokládá, že planetka je kruhového tvaru. V případě, že se zakrývaná hvězda nenachází v zenitu, je šířka dráhy stínu větší než šířka planetky. Šířka stínu planetky je stanovena podle aktuální výšky hvězdy nad obzorem v době úkazu. Platí, že šířka stínu je rovna podílu průměru planetky k maximální výšce hvězdy podél dráhy stínu.