MPO 2023

Belgičan Edvin Goffin si tentokrát skutečně pospíšil. Tradiční nominální předpovědi zákrytů hvězd planetkami pro rok 2023 se na internetu objevily už letošního 15. února. Kompletní soubor je možné si prohlédnout na www stránce http://bedekkingen.vvs.be/predictions/asteroids2023/.

Předpovědi jsou rozděleny do osmi zón pokrývajících celou Zemi. Součástí předpovědí jsou i podrobné vysvětlivky k uvedeným tabulkám a obrázkům. Celkový počet úkazů předpověděných pro rok 2023 je úctyhodných 1962 zákrytů hvězd planetkami hlavního pásu, transneptunickými objekty, případně Trojany a konečně velkými planetami. Kolik úkazů připadá na jednotlivé regiony, je zřejmé z připojené tabulky:

číslo oblasti hl. pás TN plan. oblast
1 478 44 2 Severní a Střední Amerika
2 260 21 2 Jižní Amerika
3 320 27 3 Evropa, severní Afrika a Střední východ
4 92 8 0 jižní Afrika
5 96 8 1 Rusko
6 133 9 3 Pákistán, Indie a jihovýchodní Asie
7 270 23 1 Japonsko, Čína a Taiwan
8 400 45 1 Austrálie a Nový Zéland

Součet úkazů v jednotlivých oblastech je vyšší než uváděný celkový počet předpověděných zákrytů, což je dáno tím, že některé úkazy jsou společné pro dvě a ve výjimečných případech i více oblastí.

Nás nejvíce zajímá region 3 – Evropa, severní Afrika a Střední východ. Na ten z výše uvedeného celkového počtu připadá 350 úkazů. Z toho pouhých dvacet sedm jsou zákryty TNO či Trojany a ve třech případech bude hvězdu zakrývat planeta, a to Mars (22. 4. a 2. 5. 2023) a Venuše (15. 6. 2023). U ostatních úkazů se jedná o zákryty hvězd planetkami hlavního pásu (320).

Bohužel, ani zdaleka ne všechny zákryty hvězd planetkami zařazené do regionu tři jsou použitelné pro pozorovatele ve střední Evropě. V první řadě jsem proto provedl redukci s důrazem na průběh linie stínu po zemském povrchu. Tímto prvním výběrem prošlo téměř 50 úkazů do druhého kola. Po provedení detailnějšího rozboru se tento počet výrazně ztenčil na pouhých dvacet devět zákrytů hvězd planetkami hlavního pásu, jejichž stopy skutečně alespoň částečně na základě nominálních předpovědí protínají nebo se těsně dotýkají našeho území. V některých případech je obtížné rozhodnout, zda úkaz je správné zařadit do výběru, či zda jej v tuto chvíli ignorovat.

Nominální předpovědi 2023/1

Obrázek 1 z 3

Nominální předpovědi 2023/1

Po zvážení situace, kdy stále více pozorovatelů užívá k záznamu zákrytů hvězd planetkami kvalitnější kamery umístěné v ohnisku dalekohledu namísto oka, byla provedena pouze nepatrná selekce na 27 úkazů s ohledem na pozici Slunce (pokročilé svítání). Každá pozorovací stanice tak má možnost si určit svoji vlastní hranici a je téměř jisté, že pro mnohé nebude překážkou pozorovat i zákryty hvězd s jasností nižší než 12. mag, či s poklesem jasnosti v jednotkách desetin magnitudy.

Výsledkem je připojená tabulka obsahující vybrané zákryty hvězd planetkami hlavního pásu pro rok 2023, jejichž nominální předpovědi splňují výše uvedená kritéria.

První sloupec tabulky udává datum (mm dd) a přibližný čas (hh mm) úkazu pro střední Evropu ve světovém čase. Další údaje se týkají zúčastněné planetky. Jedná se o informaci o jejím jménu a teoretickém průměru. Následuje velice důležitá hodnota udávající jasnost zakrývané hvězdy. Poslední čtyři sloupce se týkají zákrytu jako takového. Zjistíte v nich předpokládané trvání zákrytu na centrální linii, pokles jasnosti dvojice v čase zákrytu, výšku úkazu nad obzorem, azimut při pohledu z centrální Evropy (hvězdárna Rokycany) a informaci o tom, jak hluboko je v čase zákrytu Slunce pod horizontem.

Zcela samostatnou skupinou úkazů jsou, v rámci zákrytů, okultace hvězd exotickými planetkami jako jsou transneptuny, případně Trojané. Jak už bylo konstatováno v úvodu článku, v předpovědích pro oblast Evropy a přilehlých oblastí je jich pro rok 2023 předpověděno početných dvacet sedm. Z této nabídky, kdy stíny relativně velkých těles protínají náš kontinent, případně pouze jsou pro Evropany v čase úkazu v noci nad obzorem (nejistota této kategorie předpovědí je stále ještě velice vysoká), je vybráno pět nejnadějnějších s jasností vyšší než 13. mag. Jejich seznam obsahuje následující tabulka, která přináší obdobné informace, jako tomu bylo u klasických zákrytů hvězd planetkami hlavního pásu.

Pokud si všechna výše uvedená data budete prohlížet detailně, jistě si z této nabídky vyberete právě ty zákryty, které budou splňovat kritéria odpovídající vámi užívané techniky. Lze si jen přát, aby zajímavých úkazů k uvedenému výběru ještě v průběhu roku 2023 přibylo a především pak, aby nám v našem snažení pomáhalo co nejvíce i vrtkavé středoevropské počasí.