Edwin Goffin a předpovědi 2024

Belgičan Edvin Goffin pro zájemce o sledování zákrytů hvězd planetkami ale i planetami, zveřejnil své nominální předpovědi pro rok 2024. Kompletní soubor je možné si prohlédnout na www stránce http://bedekkingen.vvs.be/predictions/asteroids2024/ .

Předpovědi jsou rozděleny do osmi zón pokrývajících celou Zemi. Jejich součástí jsou i podrobné vysvětlivky k uvedeným tabulkám a obrázkům. Celkový počet úkazů předpověděných pro rok 2023 je úctyhodných 2312 zákrytů hvězd planetkami hlavního pásu, transneptunickými objekty, případně Trojany a konečně velkými planetami. To je o plných 350 úkazů více než předešlý rok.

Kolik úkazů připadá na jednotlivé regiony, je zřejmé z připojeného přehledu:

Číslo oblasti – počet úkazů – oblast
1 – 570 – Severní a Střední Amerika
2 – 401 – Jižní Amerika
3 – 409 – Evropa, sev.Afrika a Stř.východ
4 – 115 – jižní Afrika
5 – 100 – Rusko
6 – 194 – Pákistán,Indie a jihových.Asie
7 – 343 – Japonsko, Čína a Taiwan
8 – 569 – Austrálie a Nový Zéland

Součet úkazů v jednotlivých oblastech je vyšší než výše uváděný celkový počet předpověděných zákrytů, což je dáno tím, že některé úkazy jsou společné pro dvě a ve výjimečných případech i více oblastí.

Nás nejvíce zajímá region 3 – Evropa, severní Afrika a Střední východ. Na ten z výše uvedeného celkového počtu připadá 409 úkazů. Bohužel, ani zdaleka ne všechny zákryty hvězd planetkami zařazené do regionu tři jsou použitelné pro pozorovatele ve střední Evropě. Oblast zahrnutá do skupiny 3 je velice rozsáhlá
a úkazy se odehrávají často v Africe či vysoko na severu ve Skandinávii, případně na Středním východě. Proto je nutné provést jejich redukci. Hlavním kritériem samozřejmě je průběh linie stínu po zemském povrchu. Ty, které neprocházejí střední Evropou, je nutno z našich plánů vynechat rovnou.

Dalším kritériem ještě do nedávna byly parametry jednotlivých zákrytů. Sem patří např. jasnost zakrývané hvězdy v kombinaci s velikostí planetky, respektive teoretická délka zákrytu. Svoji roli hraje i výška úkazu nad obzorem. V mnoha případech je obtížné rozhodnout, zda úkaz je správné zařadit do výběru, či zda jej ignorovat. Velkou roli v tuto chvíli hraje přístrojové vybavení jednotlivých stanic. A to je velice rozdílné.

 Po zvážení situace, kdy stále více pozorovatelů užívá ke sledování zákrytů hvězd planetkami citlivější kamery umístěné v ohnisku dalekohledu namísto oka, byla provedena pouze nepatrná selekce s ohledem na pozici Slunce (nedostatečný soumrak či pokročilé svítání) a extrémně nízkou výšku úkazů nad obzorem. Každá pozorovací stanice tak má možnost si určit svoji vlastní hranici a je téměř jisté, že pro mnohé nebude překážkou pozorovat i zákryty hvězd s jasností nižší než 12. mag, či s poklesem jasnosti v jednotkách desetin magnitudy.

V příštím čísle Zákrytového zpravodaje se k předpovědím zákrytů pro rok 2024 vrátíme právě s ohledem na výše popsané parametry úkazů a podrobněji si představíme ty nejnadějnější.